Všeobecné  obchodné  podmienky

  1. Predmet úpravy

1.1 Tieto  Všeobecné  obchodné  podmienky  (ďalej ako „VOP“) upravujú  práva  a  povinnosti  nájomcu sauny Saunuj.sk (ďalej len ,,Zákazník“) pri krátkodobom nájme mobilnej samoobslužnej sauny Saunuj.sk spolu s príslušenstvom (ďalej aj ako „Saunuj.sk“), a práva a povinnosti spoločnosti Saunuj.sk, so sídlom Dežerice 197,957 03. IČO: 55 760 635 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného úradu Bánovce nad Bebravou č. 310-11955, ako výlučného vlastníka a prenajímateľa sauny Saunuj.sk  (ďalej len ,,Saunuj.sk“). Tieto VOP sú súčasťou zmluvy o nájme hnuteľnej veci v zmysle ust. § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, k uzatvoreniu ktorej dochádza medzi Saunuj.sk a Zákazníkom za podmienok v týchto VOP.

1.2 Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba vo veku minimálne 18 rokov spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o krátkodobý prenájom sauny Saunuj.sk prostredníctvom internetovej stránky Saunuj.sk. Odoslaním rezervačného formulára na tejto stránke Zákazník potvrdzuje, že spĺňa podmienku veku minimálne 18 rokov.

1.3 Zákazník je oprávnený užívať saunu Saunuj.sk len v prípade, že súhlasí s VOP. Zákazníkovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanej rezervácii je Zákazník povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Saunuj.sk si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Saunuj.sk. Potvrdením rezervácie Zákazník vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP a ich prílohami.

1.4 Časti týchto VOP, ktoré upravujú práva Zákazníkov ako spotrebiteľov sa nevzťahujú na Zákazníkov, ktorých nie je možné považovať za spotrebiteľov. Spotrebiteľom je výlučne iba fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy alebo objednávky nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania.

1.5 Ak je Zákazník spotrebiteľom, vzťahuje sa na neho ochrana podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné predpisy upravujúce práva a povinnosti spotrebiteľa.

1.6 Ak Zákazník nie je spotrebiteľom, vzťah medzi Zákazníkom a Saunuj.sk. sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ustanovenia týchto VOP upravujúce práva Zákazníka, ktorí sú spotrebiteľmi, sa na Zákazníka, ktorý je podnikateľom nevzťahujú a nie je možné sa ich domáhať.

1.7 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru , tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 ,fax č. 02/58 27 21 70.

  1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Objednávku Zákazník uskutoční vyplnením a odoslaním rezervačného formulára na internetovej stránke Saunuj.sk, pričom využitie prostriedkov diaľkovej komunikácie je bezplatné.

2.2 Pri vypĺňaní rezervačného formulára má Zákazník možnosť zvoliť si presný čas prenájmu Saunuj.sk podľa aktuálnej ponuky v rezervačnom formulári.

2.3 Po spracovaní rezervácie, a zaplatení ceny bude Zákazníkovi bez zbytočného odkladu doručené potvrdenie o prijatí rezervácie na e-mail, ktorý Zákazník uviedol v rezervačnom formulári. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí rezervácie dochádza k uzavretiu  zmluvy o nájme hnuteľnej veci medzi Saunuj.sk a Zákazníkom (ďalej len „Zmluva“).

2.4 Odoslaním rezervačného formulára Zákazník vyhlasuje, že:

2.4.1 je podľa platných predpisov Slovenskej republiky, prípadne krajiny svojho občianstva alebo rezidencie, oprávnený uzavrieť platnú Zmluvu;

2.4.2 bude dodržiavať a plniť všetky pravidlá, povinnosti, a zásady užívania Saunuj.sk uvedené v týchto VOP;

2.4.3 Zákazník bol poučený o možnosti, podmienkach, lehote, postupe, právach a povinnostiach súvisiacich s odstúpením od Zmluvy;

2.4.4 všetky údaje uvedené v rezervačnom formulári sú pravdivé, úplné a správne.

  1. Všeobecné podmienky

3.1 Uzatvorením Zmluvy Saunuj.sk prenecháva Zákazníkovi do prenájmu Saunuj.sk na vopred dohodnutý čas a cenu a za podmienok špecifikovaných v týchto VOP a Zákazník Saunuj.sk prijíma do nájmu v dohodnutý čas a zaväzuje sa dodržať všetky podmienky stanovené vo VOP.

3.2 Saunuj.sk prenechá Zákazníkovi Saunuj.sk v plne stave plne spôsobilom pre účely saunovania a oddychu, vyčistenú, vydezinfikovanú, pripravenú na užívanie Zákazníkom.

3.3 Zákazník preberie Saunuj.sk spolu s príslušenstvom (osušky, plachty) v poriadku a stave plne spôsobilom pre účely saunovania a oddychu a zaväzuje sa Saunuj.sk po skončení nájmu zanechať bez poškodenia a v stave, v akom ju do nájmu prebral.

3.4 Ak si pri preberaní Saunuj.sk Zákazník všimne akékoľvek poškodenie, poruchu alebo akúkoľvek vadu na Saunuj.sk, je povinný okamžite telefonicky kontaktovať Saunuj.sk na tel. č. +421 902 031 338 a upovedomiť ho o tom.

3.5 Zákazník sa zaväzuje používať Saunuj.sk len na dohodnutý účel a to je saunovanie a oddych.

3.6 Je prísne zakázané fajčiť alebo užívať v Saunuj.sk alkohol.

3.7 Zákazník v žiadnom prípade nesmie s Saunuj.sk manipulovať, ani ju nijakým spôsobom presúvať alebo dvíhať.

3.8 Zákazník zodpovedá za škody, ktoré na Saunuj.sk vznikli počas nájmu. Zákazník zodpovedá aj za škody spôsobené osobami sprevádzajúcimi Zákazníka, ako keby ich spôsobil on sám.

3.9 Zákazník sa zaväzuje správať zodpovedne vo vzťahu ku dodržiavaniu bezpečnostných pravidiel. V prípade úrazu, je zákazník povinný okamžite privolať pomoc a nahlásiť danú udalosť Saunuj.sk. Zákazník je zároveň povinný prijať a vykonať všetky opatrenia smerujúce k predchádzaniu vzniku úrazu.

3.10 Saunuj.sk nezodpovedá za úrazy alebo nehody, zavinené v dôsledku nedodržiavania VOP. Zákazník uzatvorením nájomnej zmluvy čestne vyhlasuje, že jeho zdravotný stav je plne spôsobilý na saunovanie. Za prípadné zdravotné ťažkosti vzniknuté v dôsledku saunovania, nenesie Saunuj.sk žiadnu zodpovednosť.

  1. Cena za prenájom Saunuj.sk

4.1 Ceny uvedené na stránke www.saunuj.sk za prenájom Saunuj.sk sú konečné.

4.2 Konečná cena je uvádzaná v rezervačnom formulári tesne pred odoslaním formuláru, a zahŕňa aj prípadné iné poplatky spojené s prenájmom Saunuj.sk.

4.3 Po zaslaní rezervačného formuláru a uhradení ceny cez platobnú bránu obdrží Zákazník potvrdzujúci email o vykonanej rezervácii a uhradení ceny.

  1. Zmeny v dohodnutých podmienkach a ukončenie Zmluvy

5.1 Zákazník môže zmeniť zvolený termín alebo zrušiť rezerváciu a odstúpiť od Zmluvy najneskôr 48 hodín pred dohodnutým začiatkom nájmu Saunuj.sk. Zákazník tak môže urobiť zaslaním emailu na : saunuj@gmail.com, alebo na telefónnom čísle: +421 902 031 338

5.2 V prípade odstúpenia od Zmluvy v uvedenej lehote bude Zákazníkovi vrátená celá výška ceny zaplatenej za prenájom Saunuj.sk na základe registračného formulára v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.

5.3 Saunuj.sk je oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy najneskôr 24 hodín pred dohodnutým začiatkom nájmu Saunuj.sk, v prípade, že Saunuj.sk vyhodnotí údaje Zákazníka v rezervačnom formulári ako pochybné, nepravdivé, nesprávne či neúplné, je oprávnený jednostranne odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek a to písomne na email Zákazníka uvedený v registračnom formulári.

5.4 Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán.

5.5 V prípade ukončenia Zmluvy pred uskutočnením dohodnutého nájmu v súlade s týmto článkom Saunuj.sk vráti Zákazníkovi celú výšku ceny zaplatenej za prenájom Saunuj.sk v lehote najneskôr 14 dní odo dňa platného ukončenia Zmluvy.

  1. Záverečné ustanovenie

6.1 Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto VOP zo strany Saunuj.sk neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa týchto práv a takéto právo alebo nárok je Saunuj.sk oprávnený si kedykoľvek uplatniť.

6.2 Saunuj.sk nezodpovedá za škody a ani prípadné nedodržanie záväzkov podľa Zmluvy a týchto VOP v prípade, ak ku škode alebo nedodržaniu záväzku došlo v dôsledku neodvrátiteľnej a nepredpokladateľnej udalosti (vyššia moc). Pre vylúčenie pochybností sa za vyššiu moc považujú aj akékoľvek obmedzenia prijaté alebo nariadené orgánmi verejnej moci v súvislosti s ochorením COVID-19.

6.3 Ak by niektoré ustanovenie týchto VOP malo byť neplatným už v čase ich vydania, alebo ak sa stane neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení VOP sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

6.4 Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú Zákazníkovi jej odoslaním do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

6.5 Právne vzťahy medzi Zákazníkom a Saunuj.sk , ktoré sú založené uzatvorením Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ to neodporuje kogentným normám všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre rozhodovanie sporov medzi zmluvnými stranami budú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky, ak to neodporuje kogentným normám všeobecne záväzných právnych predpisov.

Návrat hore